Pasvalio verslininkų asociacija „Verslo žiedas“ įsikūrė 2012 m. liepos mėn. Asociacija vienija 40 narių. Pasvalio verslininkų asociacija „Verslo žiedas“ siekia vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti asociacijos narių savitarpio supratimo ryšius, keitimąsi patirtimi.


Asociacijos veiklos tikslai yra šie:
- ginti narių teises bei interesus valstybės ir savivaldybių institucijose ir atstovauti jiems;
- vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti asociacijos narių savitarpio supratimo ryšius, keitimąsi patirtimi;
- skatinti narių iniciatyvumą, savarankiškumą stiprinti jų organizuotumą.
Veiklos sritys - visuomeninė, švietimo, tiriamoji veikla, interesų atstovavimas, kooperacijos steigimo paslaugos.
Savo tikslams pasiekti asociacija verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių veikla:
- suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, mokymas;
- leidyba;
- poilsio organizavimo, kultūrinė ir sportinė veikla;
- rinkos tyrimai ir viešosios nuomonės apklausa;
- mugių, parodų ir suvažiavimų rengėjų veikla;
- konsultavimas.